Anunț demarare proiect „ASTRA – Artă, Școală și TRAdiție”

December 19, 2022
19
Views


 Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate prin parcurgerea unui program integrat de instruire nonformală outdoor vizând dezvoltarea de aptitudini și competențe, în principal în scopul prevenirii părăsirii timpurii a școlii, în zona Zlatna -Almaș, județul Alba.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

•          OS1. Dezvoltarea aptitudinilor sociale, a abilităților cognitive și a talentelor artistice pentru un număr de 330 de elevi din ciclurile primar, gimnazial și secundar, înmatriculați la instituțiile de învățământ partenere în proiect. Prin acest obiectiv se urmărește dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale, a creativității, a spiritului de inițiativă și completarea cunoștințelor de bază.

•          OS2. Formarea de competențe practice necesare în domeniul educației nonformale outdoor prin sesiuni de formare specializată pentru 36 de cadre didactice, angajați ai instituțiilor de învățământ partenere în proiect. Prin acest obiectiv se vizează perfecționarea profesională a resurselor umane din mediul preuniversitar implicate în activități educaționale nonformale outdoor.

Proiectul se adresează unui public format din două grupuri țintă: 330 de elevi și 36 cadre didactice, din cadrul instituțiilor de învățământ partenere.

Se preconizează obținerea următoarelor rezultate:

– 300 elevi din învățământul primar și gimnazial își dezvoltă talentul artistic, spiritul de echipă, creativitatea și își cultivă sentimentul de apartenență la valorile tradiționale prin schimbul de informații culturale cu membrii vârstnici ai familiei

– 300 elevi din învățământul primar și gimnazial își dezvoltă abilitățile de relaționare cu mediul înconjurător și conștientizează importanța protejării acestuia

–  30 elevi din învățământul secundar superior își îmbunătățesc cunoștințele financiare și dobândesc abilitați de leadership și gestionarea unei activități pe cont propriu

– 300 elevi din învățământul primar și gimnazial își îmbunătățesc însușirea conceptelor științifice de bază și își lărgesc aria competențelor digitale dobândite

–  36 de cadre didactice dobândesc o specializare acreditată în domeniul educației nonformale în sistem outdoor.

 Detalii suplimentare privind proiectul pot fi obținute prin email, la terrarmonia154210@gmail.com sau telefonic, la numărul:  0723 665 640.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Source link

Article Categories:
General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *